\nX-y-\n-Zm\ ]qPm-N-S-§p-IÄ , hntij N-S-§p-IÄ

നിത്യനിദാന ചടങ്ങുകൾ

ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനസമയം രാവിലെ 5 .30 മുതൽ 11 .15 വരെയും വൈകുന്നേരം 5 .30 മുതൽ 7 .15 വരെയും ആണ്. നിത്യവും  മൂന്നുപൂജകൾ നടക്കുന്നു. ഉച്ചപൂജക്കുശേഷം ദേവിയുടെ  തിരുമുമ്പിൽ വച്ച് പുറത്തുഗുരുതി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു.

ആദ്യകാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു നേരമേ പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പുതുവാമന തറവാട്ടിലെ ശ്രീലകത്ത് ആരാധിച്ചുവരുന്ന കണ്ണാടി ബിംബത്തിലായിരുന്നു ഒരു പൂജ. പുതുവാമന കാരണവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള നിവേദ്യം തടസപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവതി സ്വപനദർശനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനു അനുഗ്രഹിച്ചുനൽകിയ കണ്ണാടി ബിംബത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ രാവിലത്തേപൂജ നടത്തുന്നതായാണു സങ്കൽപം. രാത്രിയിലാകട്ടെ തോട്ടറ തൃപ്പക്കുടം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ വടക്കേതിടപ്പള്ളിയിൽ ആയിരുന്നു. ഇന്നും തൃപ്പകുടം ക്ഷേത്രത്തിൽ അരയൻകാവ്‌ ഭഗവതിക്ക് എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും നേദിക്കുന്നു. പുതുവാമന തറവാട്ടിൽ നിത്യവും നേദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ ത്രികാലപൂജയും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടന്നുവരുന്നു.

 

hntij NS-§p-IÄ

aIw

        Acb-¦m-hn-e-½-bpsS Xncp-¶m-fmb aIw Znhkw FÃm amk-§-fnepw hnti-jm {]m[m-\-y-t¯msS t£{X-¯n BN-cn-¡p-¶p.  At¶-Zn-hkw 5 ]qP-IÄ \S-¯-s¸-Sp¶p If-sa-gp-¯p-]m«pw \S-¡p-¶p.  D¨bv¡v `à-P-\-§-fpsS hgn-]m-Smbn A¶-Zm-\hpw \S-¡p-¶p.

DZ-bm-kvX-a-\-]qP

        hrÝn-I-am-k-¯nse ImÀ¯nI-\m-fn DZ-bm-kvX-a-\-]q-Pbpw Nm´m-«hpw \S-¡p-¶p.

ImÀ¯n-I-hn-f¡v

        hrÝnIamk-¯nse ImÀ¯n-I-\m-fn hfsc ]In-t«msS hnti-jm ImÀ¯n-IZo]ImgvN `à-P-\-§Ä kaÀ¸n-¡p-¶p.

e£mÀ¨\

        hmÀjn-I-ambn hrÝn-I-am-k-¯n e£mÀ¨\ ]Xnhmbn \S-¡p-¶p.

apd-P]w

        t£{X-ssN-X-\-ys¯ thZ-a-{´-§-fm khn-ti-j-ambn Bcm-[n-¡p¶ Hcp {][m\ NS-§mWv apd-P-]w.  EtKzZw Hcp apd ]qÀ®-ambpw P]n¨p X¿m-dm-¡p¶ s\¿v Ac-b-¦m-hn½-b¡v D]-kvX-cn-¡-s¸-Sp-¶p. thZ-a-{´-§-fm Xr¸-¡p-S-¯-¸\v A`n-tj-Ihpw  \S-¡p-¶p. FÃm-hÀjhpw apS-§msX Cu apd-P]w  Cu t£{X-¯n \S¶p hcp-¶p­v.

\h-cm{Xn

Ac-b-¦mhv `K-h-Xn-t£-{X-¯n \h-cm{Xn hfsc              `à-ym-Z-c-]qÀÆw sIm­m-Sp-¶p.  iàn-k-z-cq-]n-Wnsb Bcm-[n-¡p-hm³ Gähpw t{ijvT-amb Cu Zn\-§-fn hnZ-ym-cw-`hpw Bbp-[-]q-Pbpw \S-¶p-h-cp-¶p.  alm-\han Znhkw Ducm× ]pXp-hm-a-\-Ip-Spw_mwK§Ä t£{Xw X{´n-bpsS t\Xr-X-z-¯n hnti-jm ]´o-cm-bncw ]pjv]m-RvPen ]Xn-hmbn \S-¯n-h-cp¶p.  hnP-b-Z-i-an-\m-fn hnZ-ym-cw`w Ipdn-¡m-\mbn _lp-iXw `à-P-\-§Ä ChnsS F¯m-dp­v \h-cm-{Xn-Zn-h-k-§-fn Ac-b-¦m-hn-e-½¡v kc-k-z-Xn-a-WvU-]-¯n h¨v kwKo-X-þ-\r¯ Bcm-[-\-Ifpw \S-¡m-dp-­v.

[z-P-{]-Xn-jvTm-hmÀjn-Iw

        Ac-b-¦mhv `K-h-Xn-t£-{X-¯n Ct¸m-gp-f-f sImSna-cw- tIm-ÃhÀjw.1173 BWv {]Xn-jvT-¡s¸«Xv(10/07/1998). .FÃm-hÀjhpw anYp-\-amkw D{XmSw \mfn [z-P-{]-XnjvTm hmÀjn-I-ambn BN-cn-¡-s¸-Sp-¶p. A¶v hnti-jm Ie-im-`n-tjIw \S-¡p-¶p.  Bbn-c-§Ä ]s¦-Sp-¡p-¶ alm{]-kmZ Du«v ]Xn-hmbn \S-¯-s¸-Sp-¶p.

CSn-]qcw

        Xpemamk¯n-sebpw hrÝn-I-am-k-¯n-sebpw ]qcw-\m-fp-I-fn CSn-]qcw BN-cn-¡-s¸-Sp-¶p.  t£{X-¯n-\p-ap-¼nÂh-¨p-Xs¶ Acn CSn¨v `K-h-Xn¡v t\Zn-¡p-¶p.  ]pXphm-a-\-Ip-Spw-_-¯nse kv{XnI-fpsS t\Xr-X-z-¯n-emWv Cu NS§v \S-¡-s¸-Sp-¶-Xv.  ChÀ¡vtijw ]mc-¼-c-ym-h-Im-i-ap-ff IpSpw-_-¯nse kv{XoIfpw Cu hnti-jm NS-§n Acn CSn¨v `K-h-Xn¡v t\Zn-¡p-¶p.

aWvU-e-a-tlm-Õhw

        FÃm-hÀjhpw hrÝnIw 1 apX 41 Znhkw t£{X-¯n hnti-jm If-sa-gp-¯p-]m«pw Zo]m-cm-[-\bpw \S-¶p-h-cp-¶p.

{][m-\-h-gn-]m-Sp-IÄ

Adp-¶mgn ]mb-khpw ]pd-¯p-Kp-cp-Xnbpw BWv \ntX-y\ \S-¶p-h-cp¶ {][m\ hgn-]mSp--IÄ.  Ac-b-¦m-hn-e-½-bpsS A\p-{K-l-¯n-\mbn `à-P-\-§Ä ]Xn-hmbn Cu hgn-]m-Sp-IÄ \S-¯n-h-cp-¶p. If-sa-gp-¯p-w]m«pw hen-b-Kp-cp-Xnbpw `à-P-\-§Ä hnti-jm hgn-]m-Sp-I-fm-bn t£{X-¯n kaÀ¸n-¡-p-¶p.

If-sa-gp¯pw ]m«pw

        Zmcn-I-h[w Ign-ªp-h-cp¶ `{Z-Im-fn-bpsS cq]w \mc-Z³ inhs\ hc-¨p-Im-Wn-¡p-¶p.  64 ssIIÄ, 32 he-Xp-ssI-I-fn aqÀ¨-bp-ff Bbp-[-§fpw 32 CS-Xp-ssI-I-fn aqÀ¨-bn-Ãm¯ Bbp-[-§fpw.  Cu Nn{X-amWv If-sa-gp¯pw ]m«n hc-bv¡p¶ Ifw. km[mcW 4 ssIIÄ am{Xta hc-bv¡m-dp-f-fp.

        Ifw hc-bv¡p¶ Bfp-Isf Ipdp¸v F¶p ]d-bp-¶p.  amcmÀ kap-Zm-b-¯nsâ hI-t`-Z-amb Ipdp¸v Ipdn-bv¡p-¶-bmÄ F¶v AÀ°w hcp¶ t]cmWv, If-sa-gp¯pw ]m«n\p ]pdta apSn-tb-än\pw A[n-Imcn Ipdp-¸³am-cm-Wv.

        Ifw Fgp-Xn-¡-gnªm t\Zyw kaÀ¸n-¡p-¶p.

        A¯m-g-¸-qPbv¡vtijw  Ipdp¸v Xncn Dgn-¨n \S¯n, hgn-]m-Sp-Im-c-s\bpw Xncn Dgn-¨n \S¯n tZho-kvXpXn ]mSn Ifw-]m«v ]qÀ¯n-bm¡n Ifw ambv¡p-¶p.

        Ifw ambv¨ s]mSn {]km-Z-ambn `h-\-§-fn kq£n¨v Ipdn-bn-Sp-¶Xpw tkhn-¡p-¶Xpw tcmK-im-´n¡v D¯-a-sa¶v hni-z-kn-¡p-¶p.

        Ifw]m«v hgn-]m-Smbn \S-¯p-¶Xv t£{X-¯n\pw  hgn-]m-Smbn \S-¯p-¶-bmÄ¡pw t{ibÊv, sFi-z-cyw F¶nh D­m-¡p-¶p.

]qcw

        Ac-b-¦mhv `K-hXn t£{X-¯nse Gähpw {]m[m-\y-ta-dnb  hmÀjn-Im-tLm-j-amWv ""]qcw''.  ao\-am-k-¯nse]pWÀXw, ]qbw, Bbn-eyw, aIw, ]qcw F¶o Znh-k-§-fn-emWv ]qcw BtLm-jn-¡-s¸-Sp-¶Xv

        ]pWÀXw-\m-fn ]qcm-tLm-j-§Ä¡v XpS¡w Ipdn¨p-sIm­v Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ  Bcw-`n-¡p-¶p. \mep-\m-fp-I-fnepw hnhn[ t£{X-I-e-Ifpw \r¯-kw-KoX ]cn-]m-Sn-Ifpw S-¯m-dp-­v. ]qbw, Bbneyw, aIw \mfp-I-fn cm{Xn-bn hnhn[ tZi-§-fn \n¶p-ap-ff Xmes¸men-IÄ t£{X-¯n kaÀ¸n-¡-s¸-Sp-¶p.  Bbn-eyw \mfn hnti-j-amb NXp-ÈX -\n-th-Zyw `Kh-Xn¡v t\Zn-¡-s¸-Sp¶p kÀÆ-tcmK \min-\n-bmb ZnhyHu-j-[-amb , Cu NXp-ÈX -\n-th-Zyw `àn-]qÀÆw `à-P-\-§Ä hni-z-kn-¡p-Ibpw BZ-c-]qÀÆw tkhn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.

        Bbn-e-yw-\m-fn cm{Xn 11 apX Acn-tbdv F¶ hnti-jm NS§v \S-¡p-¶p.  `K-h-Xn-bpsS ssk\n-I-cmbn IW¡m¡-s¸-Sp-¶-h-cmWv  ]m\-¡mÀ Nph¶]-«-Wn-ªp-sIm­v ChÀ tImänb-m«v  Cf-b-Xnsâ ImÀ½n-I-X-z-¯nepw ap­-bv¡Â ]Wn-¡-cpsS t\Xr-X-z-¯nepw \S-¯p¶ hnti-jm BNm-c-amWv Acn-tbdv. Zmcn-I-\n-{K-l-¯n-\mbn Ac-b-¦m-hn-e½ \S-¯nb h³bp-²-¯n\p-  ap-t¶m--Snbmbn \S¶- Bbp-[]qP-bpw ]cnio-e\hpw  A\p-kva-cn-¡p¶ NS-§m-WnXv. aIw \mfn Zo]m-cm-[\ Ign-ªm \S-bv¡Â \mep-]mZw NS§v \S-¯n-bn-cp-¶p. `K-h-Xnsb Fgp-¶-Ån-¨m Bbp-[-sa-Sp-¡pI F¶ NS§pw D­m-bn-cp-¶p. tImhmSv F¶ {_mÒ-W-Ip-Spw-_-am-bn-cp¶p CXn\v apJy-ImÀ½n-IXzw hln-¨n-cp-¶-Xv.

        aIw \mfn t£{X-¯nse hen-b-¼-e-¯n  16 ssII-fnepw hnhn[ Bbp-[-§Ä hn\-y-kn-¨p-sIm-­p-ff Ac-b-¦m-hn-e-½bpsS at\m-l-c-amb Znh-y-cq]w hnti-jm Ifambn Fgp-X-s¸-Sp¶p  A¶v cmhnse `K-hXnsb FXn-tcÂt¸msS If-¯n-te¡v B\-bn-¡p-¶p.  Ac-b-¦m-hn-e-½-bpsS Xncp-¶m-fmWv ao\-am-k-¯nse aIw \mÄ. At¶-Zn-hkw Ac-b-¦m-hn-e-½sb ZÀin-¡p-¶Xv kÀsÆizcy kn²n¡pw kÀÆm`ojvS {]Zm-\-¯n\pw  AXyp¯-a-amWv sshIp-t¶cw `K-h-Xn-bpsS Fgp-s¶-f-fn¸v Act§-dp-¶p. {]K-Û-amb hmZ-y-I-em-Im-c-·mÀ ]s¦-Sp-¡p¶ ]©-hm-Z-y-hpw sN­-ta-fhpw `K-h-Xn-bpsS Fgps¶ffn-¸ns\ `àn-km-{µhpw {ih-W-a--[p-chpw \b-\-a-t\m-l-c-hpw B¡p¶p. ]m\-¡mÀ `K-h-Xnsb AI-¼Sn- tkhn¡p¶p.

        ]qcw \mfn sshIp-t¶cw Ac-b³Im-hn-e-½- `àÀ¡v ZÀi\w -\ÂIp-¶-Xn-\mbn kÀÆm-`-c-W-hn-`p-jn-X-bmbn {iotIm-hn-en \n¶v ]pd-t¯¡v Fgp-¶-Åp-¶p. _en-¡Â¸p-c-bn hS-t¡m-«p-ZÀi-\-ambn {]tXyI ]oT¯n Bk-\-Ø-bmbn Ac-b-¦m-hn-e½ ZÀi-\-a-cp-fp-¶p. kÔy-tbmsS t£{X-a-Xn-en\v ]pd-¯pÅ Cfw-Im-hn-te¡v `K-h-Xnsb Fgp-¶-Ån-¡p-¶p. XpSÀ¶v AhnsS Hä¯q-¡-¨m-Sp-IÄ ]mc-¼-cy sFemän Bimcn bpsS .-t\-Xr-Xz-¯n ]qPn-¡-s¸-Sp-¶p.

Hä-¯q¡w

        Ac-b-¦m-hn-e½bpsS `qX-K-W-§-fmWv Hä¯q¡ §Ä F¶v hniz-kn-¡-s¸-Sp-¶p. aqebnÂ. ]Wn-¡-cpsS t\Xr-Xz-¯n Cu Hä-¯q-¡-§Ä DSp-¯p-sI«p \S-¡p-¶p. Cf-¦m-hn Fgp-¶-Ån-¨p-h-¨ tZho hn{K-l-¯n-\p-ap-¼n h¨v ap­-¡Â ]Wn-¡À Nq­-Ip-¯Â \nÀÆ-ln-¡p-¶p. XpSÀ¶v Hä-¯q-¡-¨m-Sn Ibdn t£{X-Xn-cp-ap-ä¯v F¯n `K-h-Xnsb BNm-c-]qÀÆw hW-§p-¶p. {]Z-£nWw \nÀÆ-ln¨v XncnsI F¯p-¶p. Ccp-\q-tdmfw Hä-¯q-¡-§Ä ChnsS hgn-]m-Smbn \S-¯m-dp-­v. A`o-jvS-h-c-e-_v[n¡pw Bbp-cm-tcm-Ky-ku-Jy-¯n\pw IpSpw-_-sF-iz-cy-¯n\pw Gähpw D¯-a-amb hgn-]m-SmWv Hä-¯q-¡-§Ä.

Kcp-U³Xq¡w

Zmcn-I-h[w Ign-ª-Xn-\p-tijw tZh-·m-cm ]qPn-¡-s¸« `K-h-Xnsb ZÀin¨v hW-§p-¶-Xn\v ]£n-cm-Pm-hmb KcpU³`K-h-Xnsb ZÀin¨v hW-§p-¶-Xn\v ]£n-cm-Pm-hmb KcpU³ BtLm-j-]qÀÆw F¯p-¶-XmWv Kcp-U³Xq-¡w.  C§ns\ hcp¶ Kcp-Us\ kzoI-cn-¡p-hm³ `K-hXn {iotImhn-en \n¶n-d§n ]pd¯v h¶n-cn-¡p-I-bm-Wv. Kcp-U³ kz´w càw \ÂIn `K-h-Xnsb hW§p-¶p.

Zmcn-I-\n{Kl¯n-\p-tijw `{Z-Im-fn-bpsS ssk\n-I-hr-µ-amb `qX-K-W-§Ä¡v AXn-bmb £oWhpw XfÀ¨bpw D­mbn-b-s{X. CXn\p ]cn-lm-c-ambn X§-fpsS ap¶n BZyw F¯n-t¨-cp¶ Pohs\ kwl-cn¨v càw ]m\w sN¿p-hm³ `KhXn `qX-K-W-§Ä¡v A\p-hmZw \ÂIn. F¶m bmZrÝn-I-ambn Kcp-U-\mWv `qX-K-W-§Ä¡v ka£w BZyw F¯n-t¨À¶-Xv. hnjvWp-hm-l-\-amb Kcp-Us\ Hcn-¡epw `qXKW-§Ä¡v `£-W-am-¡m-\m-hn-Ã-tÃm. F¶m `K-hXn-bpsS A\p-{K-ls¯ bmYmÀ°y-am-¡p-¶-Xn-\mbn, Kcp-U³ kzbw F¯n-t¨-cp-Ibpw kz´w ico-c-¯n \n¶pw càw \ÂIp-Ibpw sNbvXp. `K-h-Xn-bpsS A\p-{K-l-¯m shdpw Hcp-XpÅn càw sIm­v `qX-K-W-§-fpsS XfÀ¨ amdp-Ibpw sNbvXp. CXmWv Kcp-U³Xq¡w hgn-]m-Sp-I-fpsS sFXn-lyw.

`à-P-\-§-fpsS Krl-§-fn \n¶v Ae-¦-cn-¡-s¸« hml-\-§-fn Kcp-U³amÀ hmZy-ta-f-tLm-j-t¯msS t£{X-k-¶n-[n-bnse¯p-¶p. `K-h-Xnsb ZÀin-¨-Xn-\p-tijw, Cfw-Im-hn h¨v ap­-bv¡Â ]Wn-¡-cpsS ImÀ½n-I-Xz-¯n Nq­-Ip-¯Â F¶ NS-§n-eqsS Hcp XpÅn càw kaÀ¸n-¡p-¶p.

        tIc-f-¯n Gähpw A[nIw Kcp-U³Xq-¡-§Ä hgn-]m-Smbn \S-¯-s¸-Sp-¶Xv Ac-b-¦m-hv `K-h-Xn-t£-{X-¯n-em-Wv. \qtdmfw Kcp-U³amÀ ChnsS D­m-Im-dp-­v. hnimeamb ]qc-¸-d-¼n C{X-tbsd Kcp-U³ AWn-\n-c-¡p-¶Xpw Kw`o-c-amb hmZy-tLm-j-§Ä¡\p-k-cn¨v Xmfw ]b-äp-¶XpwAXn-a-t\m-l-c-amb ImgvN-bm-Wv.

        IpSpw_ sFiz-cy-¯n\pw Btcm-Ky-kn-²n¡pw {]mÀ°-\-bmbn Kcp-U³Xq-¡-§Ä \S-¯-s¸Sp¶p.

Zmcn-I³ Xq¡w

hmX-tcmK ia-\-¯n-\mbn {]tXyI {]mÀ°-\-tbmsS Zmcn-I³ Xq¡-§fpw ChnsS hgn-]m-Smbn \S-¯m-dp-­v.