പ്രധാന വഴിപാടുകൾ

പുഷ്പാഞ്ജലി  10

രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി 30

 

ഗുരുതി പുഷ്പാഞ്ജലി 30

ശത്രുസംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി 30

സ്വയംവര മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി 30

ഐക്യമതൃ പുഷ്പാഞ്ജലി  30

ശ്രീസൂക്ത മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി

ആയുർസൂക്ത മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി

ഗായത്രി മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി

സാരസ്വത മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി

പ്രത്യംഗരി മന്ത്ര

തൃപുര സുന്ദരീ മന്ത്ര

ത്രുഷ്ടുപ്പ് മന്ത്ര

ലളിത സഹസ്രനാമാർച്ചന