അരയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കുലയേറ്റിക്കറ പി ഓ എറണാകുളം ജില്ലാ പിൻ-682317

 ഫോൺ -നമ്പറുകൾ----വഴിപാട് കൌണ്ടർ 8547718707 ,8547835933 
ഓഫീസ് -9447174501 

ഭഗവതി സേവാസംഘം അരയന്കാവ്കുലയേറ്റിക്കറ പി ഓ എറണാകുളം ജില്ലാ പിൻ-682317.

Iശ്രീഭദ്രാ കല്യാണ മണ്ഡപം 

 how to reach here

.

lord-shiva-image_1499507678.jpeg