മേൽവിലാസവും ഫോൺനമ്പറുകളും 

അരയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം 
അരയങ്കാവ് 
അരയങ്കാവ്
PO
എറണാകുളം ജില്ല .കേരളം 682317 

ഭഗവതി സേവാസംഘം അരയന്കാവ്കുലയേറ്റിക്കറ പി ഓ എറണാകുളം ജില്ലാ പിൻ-682317.

Iശ്രീഭദ്രാ കല്യാണ മണ്ഡപം 

 how to reach here

.

lord-shiva-image_1499507678.jpeg