ക്ഷേത്ര ഭരണ സംവിധാനം

`àsâ arK-Xp-ey-amb hyàn-Xzs¯ tZh-Xp-ey-am¡n DbÀ¯p-hm-\pÅ Znhy-k-t¦-X-§-fmWv t£{X-§Ä. F§pwhym]n¨p\n¡p¶  CuizcssNX\ys¯ Hcp Znh-y-Øm-\¯v k¦-ev¸n-¡m³ t£{X-§Ä D]-I-cn-¡p-¶p.  Cu k¦ev¸w `àsâ Cui-z-c-hn-i-zm-ks¯ Du«n Dd-¸n-¡m\pw Bcm-[-\-bn-eqsS Cui-z-c-{]oXn t\Sm\pw klm-bn-¡p-¶p.  t£{X-¯n-ep-ff Cui-z-c-k-¦-ev]-¯n \n¶pw ]Sn-]-Sn-bmbn DbÀ¶v `K-hmsâ hncmSv kz-cq-]s¯ Bcm-[n-¡m³ `à\v Ign-bWw Cuim-hm-k-y-anZw kÀÆw F¶ km£m-XvIm-¯n-te¡v F¯n-t¨-cm-\p-ff BZ-y-]-Sn-bmWv t£{X-§Ä. t£{X-§Ä k\mXs\ [À½w ]cn-t]m-jn-¸n-¡p¶ kmwkvIm-cnI tI{µ-§-fmbn amdWw.  t£{X-¯nsâ hcp-am\w temI-\-·-¡mbn Ignbpw hn[w hn\n-tbm-Kn-¡p-Ibpw thWw.  kzmÀ°-Xbpw hntZz-jhpw aqew D­m-Ip¶ ZpjvNn-´-I-tfbpw {]h-W-X-I-tfbpw kmh-[m-\-¯n \nÀ½mÀÖ\w sNbvXv, ]Icw kZvhnIm-c-§Ä t£{X-ZÀi-\-¯n-eqsS DbÀ¶p-h-cp-¶p. CZw \ aa F¶ XymK-a-t\m-`m-hs¯ ]cnt]m-jn-¸n-¡p-¶p. kÀÆ-tcbpw Htc ssNX-\y-¯nsâ _ln-kv^p-c-W-§-fmbn ImWm³ `à\v km[n-¡p-¶p. AssZzX- ZÀi\w a\-Ên im´nbpw kam-[m-\hpw \ÂIp¶p. {]hr-¯n-I-fn-emsI kmtlm-Z-cyhpw ImcpWyhpw \nd-bp-¶p. C{]-Imcw `à³ GhÀ¡pw BZcWo-b-\mb tZh³ Xs¶-bmbn amdp-¶p. BXy-´n-I-ambn Cuiz-c-km-£m-XvImcw ssIh-cn-Ibpw sN¿p-¶p. Cuiz-c-Xp-ey-cmb `àÀ kaq-ls¯ t\Àh-gn¡p \S¯p¶p. C{]-Imcw `às\ ]Sn-]-Sn-bmbn DbÀ¯n Cuizc³ X-s¶-bm-¡p¶ hnhn[ B²ym-ßnI k¡À½-§Ä¡v t£{Xw tI{µ-ambn amd-Ww. kaq-l-¯n-\msI amÀ¤-\nÀt±iw \ÂIp¶ hnZym-e-b-§-fm-IWw t£{X-§Ä. \nXy\n-Zm-\-]q-P-IÄ¡pw aäpw t£{Xm-Nm-c-§Ä¡pw ]pdta kXvkwK§Ä t£{X-¯n kwL-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-¶Xv Cu ]cn-{i-a-¯nsâ `mK-am-bm-Wv. amÀ¤-\nÀt±-i-I§-fmb thZ-]p-cm-W-§Ä t£{X-¯n ]mcm-bWw sN¿p-Ibpw kÖ\-§-fmb ]WvUn-X-·mÀ Ah hymJym-\n¨v {]`m-j-W-§Ä sN¿p-¶-Xn\pw t£{X-¯nsâ [À½-¯n DÄs¸-Sp-¶p. C¯cw kXvkwK-¯n \nÀeÖw ]¦p-sIm­v `àÀ kzbw Bßo-b-hn-Im-k-¯n\v bXv\n-t¡-­-Xm-Wv.

]pXp-hm-a\ tZhkzw {SÌv

 

Ac-b-¦mhv `K-h-Xn-t£-{X-¯nsâ DS-a-Ø-cmb ]p-Xp-hm-a\ IpSpw-_mw-K-§-fpsS ]pXp-hm-a\ tZhkzw {SÌmWv t£{X-¯nse ssZ\w-Zn\ `cWw \nÀÆ-ln-¨p-h-cp-¶-Xv. Ac-b-¦m-hn-e-½-bpsS ssNX\yw D¯-tcm-¯cw IqSp-X `à-P-\-§Ä¡v A\p-{K-l-Zm-b-I-am¡n amdp-¶-Xn-\mbn t£{Xm-Nm-c-§Ä hnLv\tam tem]tam hcp-¯msX \S-¡p-hm³ {SÌv ]cn-{i-an-¡p-¶p. AtXm-sSm¸w t£{X-¯n-se-¯n-t¨-cp¶ `à-P-\-§Ä¡v D]-Im-c-{]-Z-am-Ip-amdv t£{X-¯nse ASn-Øm-\-ku-I-cy-§Ä hnI-kn-¸n-¡p-¶-Xn\pw {ian-¡p-¶p.

Ac-b-¦m-hn-e-½-bpsS `à-P-\-§Ä A½-bv¡mbn kaÀ¸n-¡p¶ hn`-h-§-fpsS Hcp-`mKw Ai-c-W-cmb a\p-jy-cpsS t£a-¯n-\mbn {SÌv hn\n-tbm-Kn-¡p-¶p. C{]-Imcw t£{X-h-cp-am-\-¯nsâ \nÝn-X-`mKw hnhn[ Poh-Im-cp-Wy-{]-hÀ¯-\-§Ä¡mbn D]-tbm-Kn-¨p-h-cp-¶p.

`K-h-Xn-tk-hm-kwLw

       

Ac-b-¦mhv `K-h-Xn-bpsS `à-cmb s]mXp-P-\-§-fpsS tkh-\-kw-L-S-\-bmWv Ac-b-¦mhv `K-hXn tkhm-kw-Lw.

        1969  \nb-am-\p-kr-X-ambn cq]w-sIm­ Cu kwLw t£{X-¯nse BtLm-j-§Ä IqSp-X `à-P-\-]-¦m-fn-¯-t¯msS hn]p-e-ambn sIm­m-Sm³ apJy ]¦p-h-ln-¡p-¶p. hnhn-[-PmXn hn`m-K-§Ä DÄs¡m-Åp¶ Cu kwLw t£{X-¯nsâ hnI-k-\-¯n hfsc {Inbm-ß-I-amb ]¦p-h-ln-¡p-¶p-­v. ]qc-¸-d-¼n-\p-k-ao]w `K-hXn tkhm-kw-Lw \nÀ½n¨ , AXn-hn-im-eamb {io`{Z  IÃym-W-a-WvU-]w  -Ac-b-¦mhv t£{X-\-K-c-¯nsâ Gähpw henb Ae-¦m-c-amW.v